Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGELS/-VOORWAARDEN

 • Deelname aan het evenement is alleen mogelijk na inschrijving via de website www.dehollandse100.nl en na betaling van het inschrijfgeld. Op vertoon van de bevestiging kan het deelnemerspakket op de wedstrijddag worden opgehaald.
 • Het evenement is geen officiële wedstrijd, vandaar dat er te allen tijde de wegenverkeerswet geldt. Je hieraan houden is verplicht voor alle deelnemers.
 • Bij deelname verklaart de deelnemer dat zijn/haar materiaal in fatsoenlijke conditie verkeert, zodat dit geen gevaar oplevert voor andere deelnemers en/of weggebruikers.
 • Bij deelname aan het schaatsonderdeel zijn handschoenen verplicht.
 • Bij deelname aan het fietsonderdeel is een harde fietshelm verplicht.
 • De deelnemer is verplicht om het verstrekte startnummer en de chip voor de tijdsregistratie gedurende het gehele evenement te dragen. Onthoud dat je het startnummer en de chip doorgeeft als je het schaatsen en fietsen verdeeld hebt.
 • Deelname aan het evenement geschiedt op eigen risico.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van eventuele (persoonlijke) eigendommen.
 • Het door de organisatie verstrekte startnummer dient ongevouwen op de borst te worden gedragen.
 • Het door de organisatie verstrekte stuurbordje dient ongevouwen vóór de start van het schaatsen op de fiets te worden gemonteerd. Pas na het ophalen van de fiets om deze weer mee te nemen mag dit stuurbordje worden verwijderd.
 • Het is niet toegestaan om tijdens het event beelden voor commerciële doeleinden te maken, zonder in het bezit te zijn van de daarvoor geldende accreditatie. Hieronder verstaan wij bijvoorbeeld verkoop van gemaakte beelden aan derden. Accreditatie is tot en met 15 maart 2024 aan te vragen via Marie-José Helle (info@lymph-co.com)
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich niet houden aan bovenstaande regels te onthouden van deelname.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om het evenement te wijzigen en/of af te gelasten indien zij zich gezien de omstandigheden hiertoe genoodzaakt ziet. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd wanneer er sprake is van overmacht.

GEBRUIK BEELD- EN GELUIDSMATERIAAL / PORTRET- EN IMAGE

 1. Deelnemer, Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker verleent bij voorbaat onherroepelijke toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeld-/ en/of geluidsmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of de Bezoeker zichtbaar en/of hoorbaar is, zoals nader uiteengezet in lid 2 van dit artikel. Hieronder valt ook het (her)gebruik van deze beelden en/of opnamen in (reclame) uitingen van of vanwege Organisator en/of derden. Het in dit artikel bedoelde gebruik vindt om niet plaats. 
 2. Organisator is gerechtigd om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement te (doen) maken, met inbegrip van Deelnemers, Deelnemend Bedrijf en/of Bezoekers. De Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker die deelneemt aan een Evenement en/of een Evenement bezoekt:
  • stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik – door Organisator en/of partijen die hiervoor toestemming van Organisator hebben verkregen – van naam, stem, portret en /of afbeelding en persona van Deelnemer en/of Bezoeker door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio- en/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend, voor eigen en/of commercieel gebruik;
  • geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet;
  • stelt noch Organisator noch partijen die met toestemming van Organisator gebruik maken van voornoemd beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal;
  • doet jegens Organisator en haar licentienemers uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portret- en imagerecht en personarecht voor zover het gaat om audio- en/of beeldopnamen in en rond de evenementenlocatie waarbij Deelnemer en/of Bezoeker persoonlijk herkenbaar is; en
  • erkent dat tevens een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of namens Organisator in het kader van openbare orde en veiligheid audio- en/of beeldopnamen van de Bezoeker en/of Deelnemer gemaakt kunnen worden.
 3. Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege een Deelnemer, Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan Organisator; de Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of de Bezoeker zal op eerste verzoek van Organisator, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; Organisator is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.