Switte tsjin kanker!

Oege Visser

Still to go

from €1.500 (75%)

Iedereen kent wel iemand die door de vreselijke ziekte kanker is overleden. Wat zou het mooi zijn dat dit niet meer geldt voor de komende generaties.

Raised €250

Raised €500

Raised €1.000

Received first donation

Received 10 donations

Received 25 donations

Received 50 donations

Posted a blog update

Show more
View all
€50 26-01-2023 | 14:07
€20 24-01-2023 | 15:27 Vroeg of laat krijgen velen helaas met deze ziekte te maken. Ook wij, onderzoek naar welke vorm dan ook is van levensbelang..
€15 24-01-2023 | 11:53 Goed doel! Set em op, Oege! 💪
€50 24-01-2023 | 10:27 Ik ben zelf drie keer geconfronteerd met lymfeklierkanker en weet wat de impact ervan is op je leven. Niet alleen tijdens de behandelingen maar ook (vooral) daarna. Zonder onderzoek naar deze vorm van kanker had ik zeker niet meer geleefd. Mede dankzij dit initiatief worden veel mensenlevens gered!
€20 23-01-2023 | 21:38
View all

In goed foarnimmen

23-01-2023 | 16:53 Desimber 2022, it jier rint al wer nei de ein en is omflein. Aanst yn febrewaris is it al twa jier lyn dat heit oan kanker stoarn is. Altiid sa sterk en warber west en dan makket sa’n rotsykte dêr samar in ein oan. Mem dy’t sûnt dy tiid yn Talmahûs wennet om’t se sa te lijen hat ûnder demintsy. It is in pittige tiid. Yn de donkere dagen foar Kryst fernim ik dat ik hast gjin sin ha om dingen te dwaan en net sa’n soad enerzjy ha. Gewoanwei set ik my dêr maklik oerhinne en begjin meast wat te hurdrinnen of iets oars aktyfs en dat giet it wol wer oer, mar no kin ik my mar net ta dingen sette.   Tiid om it roer om te smiten. Tiid foar in goed foarnimmen foar 2023.   Omdat ik dus de motivaasje wat min út mysels krij wol ik in doel ha om mysels fan de bank ôf te krijen. Op Facebook kom ik de aksje fan de Hollandse 100 tsjin. Moai dat dy minsken fan Facebook sa mei ús mei tinke!   It liket my in moaie sportieve útdaging (seker foar knakker hiero, dy’t kompleet gjin oanlis foar ‘duursporten’ hat), earst 10 kilometer reedride en dêrnei 90 kilometer fytse. Dêr gean ik wol fan switten! En ik fyn it in goed doel. Dat doel fan de Hollandse 100 sprekt my oan. Ûndersyk nei lymfeklierkanker. By hast iederien dy’t ik kin dy’t de ôfrûne jierren stoarn is, is in foarm fan kanker de haadoarsaak. 100% fan de opbringst fan de Hollandse 100 aksje giet nei ûndersyk. Gjin strykstokken wêr dingen oan hingjen bliuwe. Wy wolle fansels gjin jild ophelje foar marmeren flieren yn haadkantoren… Wat ik wol is dat der yn de ferline tiid oer dy rotsykte praat wurdt. Witst noch wol dy snie yn ’79? dat minsken eartiids dea gienen oan kanker? …   De blog fan (warskynlik) nije wike giet oer it finen fan donateurs De blog dêrnei oer myn 0-meting, reuze interessant. Witte jim it efkes.
Read more